This is alternative content.

Jog & fegyver 205.

?Jog és fegyver az állam tartópillérei? Justinianus

Kezdjük azzal, hogy az olvasók vegyék elő a Kaliber 2015. évi első (januári) számát, nyissák ki a Jog & fegyver rovatnál. Olvassák el még egyszer a 18. oldalon az ORFK által akkor és ott csupán egy sportegyesületnek, később a többi sportegyesületnek illetve sportszövetségnek ? valamint a rendőri szervek részére is ? kiküldött levelet. Ezt vessék össze az alábbi Korm. r. 2. §-val. Vegyék még elő a Kaliber 2014. évi novemberi számát és olvassák át a Jog és fegyver rovatot még egyszer. Katonakoromban az a mondás járta, hogy fölfelé csak csodálkozunk. Na, ez most is éppen így van.

Tiltsuk be az ifjúsági sportlövészetet?

Az ORFK levelének tartalma gyakorlatilag leállította a teljes ifjúsági sportlövészetet, különösen a skeet és trapp válogatott felkészülését, mivel itt nem lehetett kiváltani légfegyverrel a lőfegyvert, miként a többi olimpiai lövészet számban. Ez pedig nem igazán kompatibilis a kormány sportpolitikájával (sem). Gyakorlatilag sportolók, sportvezetők, no meg a jogászok hada (magamat is beleértve) nézett kifelé a fejéből mint egy árvízkárosult és nem tudta, hogy ez hogy történhetett meg és főleg azt nem, hogy most akkor hogyan tovább.
Még az is felmerül, hogy esetleg az ifjúsági versenyeket és minden ehhez kapcsolódó felkészülést át kell telepíteni Szlovákiába. Ez még a válogatott kerettagok esetében sem megoldható, hát még az utánpótlás nevelése során (Nem említve most bizonyos nemzeti presztízsszempontokat) Belegondolva, hogy ezzel az alaphelyzettel hány éves korban lesznek világversenyeken indítható sportlövőink, ha lőfegyvert csak 18 éves koruk után vehetnek a kezükbe.
Sportszakmai szempontból kétségessé vált az is hogy egyáltalán behozható-e az a hátrány, ami abban a 4 éves időtartamban marad ki, amikor a legkönnyebb a tanulás.
Mindezt egy olyan levélben kifejtett jogértelmezés miatt, melyre a levél írója ráadásul nem is volt jogosult, ráadásul amit csinált, azt is rosszul.
(Gyakorlatilag meg akarta magyarázni, hogy a jogszabállyal mit akart a Kormány érvényre juttatni. Ha lehet, ezt a kommentálási lehetőséget azért hagyjuk meg a Kormánynak vagy a Kormány tagjaként - kellő felhatalmazottság esetén - az adott tárcát felügyelő miniszternek. Mindaddig, amíg a kormányfő neve szerepel a kormányrendelet aláírójaként, a kommentálás jogát ne vindikálja magának egy, még csak nem is minisztériumi, hanem beosztott közigazgatási szerv főosztályvezetője)

Vagy mégse?

Persze lehetett volna egy olyan variáció is, hogy minden címzett kap még egy levelet a ddtbk. aláírásával, hogy minden visszavonva, mert tévedtem és ezért revideálom a korábbi álláspontomat.  Tévedni ugyanis teljesen emberi dolog, de a tévedést elmaszatolni, elbagatellizálni már hatalmi kérdés.  Márpedig hazánkban hatalmi szempontból egy aktív tábornok nem tévedhet és nem is vonhatja vissza akármit is írt.

Így aztán a presztízs megőrzése érdekében a Kormány inkább átírja a saját rendeletét ? teljesen feleslegesen - mert a korábbi szabályozásban nem volt olyan rendelkezés, hogy 18 év alatti kezébe nem lehet a lőtéren lőfegyvert adni, és ez a legnagyobb erőlködés mellett sem volt kiolvasható belőle (ld. Kaliber hivatkozott száma), de valahogy felül kell írni a kiadott levélben kifejtetteket, legalább  a kárelhárítás miatt.
Pedig lett volna más ? hazai és nemzetközi téren is elfogadott - megoldás is. Mondjuk elmegy a tábornok nyugdíjba (kora,  szolgálati ideje megvan)  vagy kinevezik Piréz- Alsóra nagykövetnek (mivel tábornok nem vész el, csak átalakul ) és valaki más lép a helyére, aki ért a lőfegyverekhez. Tudom nincs túl nagy választék, de esetleg ha elküldenének valakit továbbképzésre, biztos összejönne.
Nézzük akkor a legújabb módosítását a jogszabálynak!

A Kormány 54/2015. (III. 17.) Korm. rendelete
a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
?(1) A fegyver
a) forgalmazását vagy javítását végző személy szakképzettségeként, szakképesítéseként előírt képesítésnek kell tekinteni
aa) a puskaművesi képesítést,
ab) a fémipari technikusi képesítést,
ac) a fegyvermesteri szakvizsgát,
ad) az okleveles gépészmérnök szakképzettséget,
ae) a gépészmérnök szakképzettséget,
af ) a katonai középfokú oktatási intézményben vagy a katonai felsőoktatási intézményben szakirányú ? fegyverzeti  - szakon megszerzett szakképesítést, illetve szakképzettséget,
ag) a 09 2 7490 03 9 0 05, a 34 5237 01, a 31 863 01 0001 33 01 vagy az 55 863 02 OKJ számú vadászpuskaműves szakképesítést,
ah) a 93 4 0210 02 2 4 06, az 51 8917 01, a 31 863 01 0000 00 00 vagy az 54 863 01 OKJ számú fegyverműszerész szakképesítést,
ai) a 93 5 0210 16 9 0 02 vagy az 52 8917 01 OKJ számú fegyver technikus szakképesítést,
aj) a vadászpuskaműves mester végzettséget, valamint
ak) forgalmazási tevékenység esetén a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságon letett fegyverforgalmazási vizsgát, továbbá
b) gyártását végző személy szakképesítéseként, végzettségeként előírt képesítésnek kell tekinteni az a) pont af ), ag) és aj) alpontjában meghatározott képesítést, valamint a gépgyártás-technológia szakon végzett okleveles gépészmérnök, illetve gépészmérnök szakképzettséget.?
(2) A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
?(3) A vizsgabizottság tagjait a megyei (fővárosi) rendőrfőkapitány jelöli ki, egy tagjának az (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában, ac) alpontjában, af) alpontjában, ag) alpontjában, ah) vagy ai) alpontjában meghatározott képesítéssel vagy igazságügyi fegyverszakértői képesítéssel kell rendelkeznie.?

2. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 37. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
?(6) A sportegyesület a lőfegyverét és a lőszerét
a) átengedheti
aa) a tizennegyedik életévét betöltött, versenyengedéllyel vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolójának ? a tizennyolcadik életév betöltéséig az ab) alpontban vagy a b) pontban meghatározott személyek valamelyikének folyamatos felügyelete mellett ? a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének időtartamára, továbbá
ab) a tizennyolcadik életévét betöltött tagjának az edzés időtartamára, valamint
b) átadhatja a tizennyolcadik életévét betöltött, versenyengedéllyel vagy rajtengedéllyel rendelkező sportolójának a lőfegyver és a lőszer tárolásának helye és a sporttevékenység (edzés, verseny) végzésének helyszíne közötti közvetlen szállítás időtartamára.?

3. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a következő 38/A. §-sal egészül ki:
?38/A. § A 37. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szállítás esetén
a) a 38. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést is megfelelően alkalmazni kell, valamint
b) a szállítás jogszerű voltát a lőfegyvert, lőszert saját jogon tartó által kiállított ? a szállítás jogcímére is kiterjedő ? igazolás igazolja, amelyet a szállító a szállítás során mindvégig köteles magánál tartani.?

4. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet ?Átmeneti rendelkezések? alcíme a következő
55/B. §-sal egészül ki:
?55/B. § Az e rendeletnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 54/2015. (III. 17.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módosító Rendelet 2.) megállapított 10. § (1) bekezdése
a) a Módosító Rendelet 2. hatálybalépését megelőzően kiadott hatósági engedély hatályosságát nem érinti, valamint
b) nem alkalmazandó az a) pontban meghatározott hatósági engedély meghosszabbítására vonatkozó kérelmek elbírálása során.?

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második hónap tizenötödik napján lép hatályba.
A rendelet a Magyar Közlöny 2015 évi 33. számában jelent meg  2015. március 17.-án

És mit jelent a módosítás magyarul?

A módosítás 1. §.-a gyakorlatilag egy finomhangolást végzett a 12/2014 (I.24)Korm. rendelettel kiadott módosításon, amit ha összevetünk ugyancsak a Kaliber hivatkozott januári számában leírtakkal és azokat lényegében kibontjuk akkor ugyanazt kapjuk meg, csak nem összefoglaló névvel, hanem részleteiben. A jelen módosítással érintett 10.§.-t ugyancsak a Kaliber 2015 januári számában olvashatják és vethetik össze a változásokat. A fémipari technikustól illetve a fegyvermesteri szakvizsgától megvonják a gyártásra való képesítés jogát. Nem tudom ez hány főt érint, de biztos, hogy nem igazán jellemző. Van egy olyan megérzésem, hogy a módosítás 1. 3. és 4. §.-a csupán azért kerül a rendeletbe, hogy a 2.§.-ban maghatározottak ne legyenek olyan szembeötlőek, mert túlságosan egyértelmű lenne a helyzet. Pedig hát a helyzet amúgy is egyértelmű és vitán felül álló.

Sportegyesület az igazolt, versenyengedéllyel rendelkező 14. életévét betöltött versenyzőjének átengedheti a lőfegyverét verseny és edzés céljára 18. életévét betöltött versenyző felügyelete mellett.

Természetesen ez a jogszabályváltozás nem mentesíti a sportegyesületeket a Sporttörvény előírásainak betartása alól, tehát szülői hozzájárulás, legfeljebb 6 hónapos sportorvosi (mert 18 év alatt hosszabb nem lehet) illetve jogszabályi feltételek esetén kötelező sportbiztosítás ( ld. még részletesebben Kaliber 2014 nov. szám) Ezen feltételek betartásának ellenőrzése azonban ?hangsúlyozom -  nem a rendőrhatóság kompetenciájába tartozik.

Lehet, hogy ezt így le kellett írni a Korm. rendeletbe  ? a kiküldött levél alapján mindenképpen - de nem tudom, hogy lenne ?e olyan elvetemült egyesületi vezető, aki 18 év alatti versenyző részére felügyelet nélkül adna ki lőfegyvert.  Ugyancsak nyilvánvaló, hogy a lőfegyvert és lőszert nem fogja kiadni szállításra sem, hiszen az a klubvezető vagy általa megbízott gyakorlott nagykorú versenyző feladata volt mindig is.

Szakmai dilemmák

Az MDLSz pontosan akkor kezdte közgyűlési szinten kidolgozni az ifjúsági sportolókra vonatkozó speciális szabályokat, amikor az ominózus levél megérkezett.  Nem is volt kétséges számunkra, hogy esetlegesen speciális biztonsági szabályok kellenek, csak ezek formájáról kell döntést hozni. Pl. Elegendő ?e versenyen egy RO egy stage-ra ifjúsági versenyző esetén vagy tegyünk mellé egy nagykorú SO-t ? Edzésen más a helyzet, hiszen nincs akkora versenydrukk, ami hibához vezethet. Lőhet- e ifjúsági versenyző dinamikus pályát, vagy csak statikusat ? Nyilvánvaló, hogy a tüzelési pozíció váltás vagy az azok között töltött lőfegyverrel történő átmozgás fokozott figyelmet igényel.  Még az MSzLSz idején, akinek nem volt meg a Blue Line vizsgája nem lőhette a dinamikus pályát csak azokat, ahol a versenyzőnek nem volt tüzelőállás váltási kötelezettsége. Emiatt  nem érhetett el minősítést sem, hiszen nekik a dinamikus pályák kimaradtak így az összesítésben nem lehetett meg a minősítéshez szükséges százalék sem. A minősítés hiánya miatt nem is lehetett rajtengedélyt váltani, következésképpen saját fegyvert sem tarthatott a versenyző.  Legyen- e valamilyen kaliber korlátozás ? Engedjük- e az ifjúsági versenyzőt major kaliberrel versenyezni, vagy maradjon a minorban.  Ezek mind élő problémák, melyeket ki kell dolgozni a szituációs lövészettel foglalkozóknak.

Szállítás

A3.§-ban levő, a  lőfegyver szállítására vonatkozó új szabályozás tehát akként szól, hogy

?38/A. § A 37. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szállítás esetén

 

Vagyis   a ? (6) A sportegyesület a lőfegyverét és a lőszerét
b) a sportegyesület tagjának az edzés időtartamára átengedheti?  megvalósulásakor

a) a 38. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezést is megfelelően alkalmazni kell, valamint

Tehát be kell tartani azt a szabályt, hogy.

38. § (1) A lőfegyvert, gáz- és riasztófegyvert tartó személy
a) lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön - az (1a)-(1b) bekezdésben meghatározott kivétellel, illetve jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - vadászlőfegyverét vagy sportlőfegyverét csak ürítve, tokban, sportcélú rövid lőfegyverét üres tárral, a fegyver és a lőszer elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállíthatja, amelynek során köteles megtenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a lőfegyverhez, lőszerhez illetéktelen személy ne férhessen hozzá;

b) a szállítás jogszerű voltát a lőfegyvert, lőszert saját jogon tartó által kiállított ? a szállítás jogcímére is kiterjedő ? igazolás igazolja, amelyet a szállító a szállítás során mindvégig köteles magánál tartani.

Nem igazán tudom, hogy kinek jutott eszébe, hogy esetleg ne kellene betartani ezt a jogszabályt akkor ha a sportegyesület a lőfegyverét és lőszerét a sportegyesület tagjának edzés időtartamára átengedi. Voltam már egynehány edzésen és versenyen (kevesebben mint szerettem volna) de ilyen attitűdöt nem fedeztem fel felelős sportvezetők és versenyzők körében.

Dr. Bokros Gábor
www.drbokros.hu

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.