This is alternative content.

Jog & fegyver 204.

?Jog és fegyver az állam tartópillérei? Justinianus

Most kivételesen kizárólag egy témát járunk körbe egyetlen olvasói levél miatt. Az engedéllyel tartott flóbertfegyverek viszonylag alacsony darabszáma miatt elég keveset foglalkoztunk ezzel a témával, legfeljebb büntetőjogi szempontból kerültek a flóbertek elő. Most azonban egy teljesen új helyzet állt elő csupán néhány mérési eredmény miatt, melyről azért jó lenne megismerni a PKLV szakmai véleményét is.

Cs.I. olvasónk levele

Saját esetemről szeretnék tájékoztatni. Még 2000-ben vásároltam fegyver üzletben ez Alfa 641-es 6 mm-es flóbert pisztolyt, mivel sportlövő voltam és akkor ez a típus nem volt engedélyköteles, így aztán a lövészeti gyakorlásokat is egyszerűbben tudtam megoldani. Később 2004-ben engedély kötelessé tették a flóbert fegyvereket is. Mivel törvénytisztelő állampolgárnak tartom magam, megkértem a fegyvertartáshoz szükséges engedélyt a hatóságoktól. A polgári kézilőfegyver vizsgáló Kft.-hez beküldtem a nevezett fegyvert. A Kft. is 7,5 J alattinak állította ki a tanúsítványt mely a gyártó által kiállított tanúsítványban foglaltakkal megegyezett. Igy a rendőrhatóság fegyvertartási engedélyt megadta. Később 2009-ben ismét bevizsgálás történt, mindent rendben találtak. Az idén 2014 ?ben október végén ismét bevizsgálásra kellett küldenem a fegyvert mivel ez túl lépi a 7,5J. kategóriát állapított meg a Kft, ezért tanúsítványt nem állított ki. Megjegyezni kívánom, hogy a pisztoly használata alkalmával há5rom alkalommal fordult elő, hogy a golyó a csőbe szorult, ennek az eltávolítása sem egyszerű mutatvány volt. / ha 7,5J feletti nem valószínű, hogy beszorul/
Tekintve, hogy törvénytisztelő állampolgár vagyok, azonnal bevittem a fegyvert a rendőrkapitányság illetékes osztályára. Ott udvariasan fogadtak és egyben tájékoztattak, hogy mivel a fegyver nem kapott műszaki tanúsítványt így érték nélkül átveszik, vagy 40.000,-Ft-ért hatástalaníttathatom. A további problémák elkerülése érdekében inkább leadtam. Kérdésem: Jogos volt, hogy le kellett adnom a fegyveremet? Mert ha igen akkor 10 évebn keresztül szabálytalanul tartottam fegyvert. Ha nem, akkor miért nem lehetett eladásra felajánlani.

Válaszom:

Két következtetést egyből levonhat az olvasó a levél olvasásakor. Az első, hogy elég nagy átfutási idővel dolgozom, ha a tavaly októberi levél idén áprilisban kerül be a lapba. A másik pedig az, hogy megint az járt rosszul, aki betartotta a jogszabályokat.

Azért nézzük meg a vonatkozó jogszabályokat is a 2004 és XXIV. tv.2.§.- ban levő értelmezések szerint

7. flóbert rövid lőfegyver: olyan peremgyújtású egylövetű rövid tűzfegyver, melynek teljes hossza 28 cm-nél rövidebb, kizárólag flóberttöltény működtetésére alkalmas és az Európai Közösségek Tanácsának a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK irányelve szerint a ?B? engedélyköteles kategóriába tartozik;

8. flóberttöltény: olyan egybeszerelt töltény, melyet gyúelegyes töltényhüvelyből és lövedékből szereltek össze, lőport nem tartalmaz és hüvelyhossza nem haladja meg a 10,5 millimétert;

16. lőfegyver: a tűzfegyver, valamint az a légfegyver, amelyből 7,5 joule-nál nagyobb csőtorkolati energiájú, szilárd anyagú lövedék lőhető

A fentiek szerint a flóbert rövid lőfegyver egy tűzfegyver és mivel tűzfegyver ebből következően minősül lőfegyvernek. A 16. pontban meghatározott 7,5 joule kizárólag a légfegyverre vonatkozik, hiszen ellenkező esetben a 7,5 joule csőtorkolati lövedék energiát produkáló flóbert fegyver nem minősülne lőfegyvernek ( korábban ez így volt ) A 7,5 joule csőtorkolati energia kizárólag légfegyver esetében jelent változást. A flóbert fegyvernek a törvény szerint nincs meghatározott csőtorkolati energia limitje. Csakhogy van egyéb definíció is a törvényben.

Lőfegyver, amire engedély nem adható

42. lőfegyver jellege: sörétes lőfegyver (huzagolatlan hosszú), golyós lőfegyver (huzagolt hosszú), maroklőfegyver (rövid), 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú flóbert fegyver és 7,5 joule csőtorkolati energia feletti teljesítményű légfegyver;

Ez azt jelenti, hogy amelyik flóbert fegyver csőtorkolati energiája a 7,5 joule-t meghaladja, az nem lesz más fegyver, hanem az gyakorlatilag megmarad ugyan tűzfegyvernek, de nem tartozik azon fegyverek körébe, amire engedélyt lehetne kérni és kapni. Ez nem jelenti azt, hogy ettől még engedély nélkül lehetne birtokolni. Az okát nem igazán értem, mert a fegyver változatlanul csak egy 10,5 mm ?es maximális hüvelyhosszal rendelkező, lőportöltetet nem tartalmazó flóbert töltény működtetésére alkalmas. Tehát nem következik be olyan változás mint a légfegyver esetén, ahol a 7,5 joule csőtorkolati energia átlépése esetén a fegyver átkerül az engedély nélkül tartható fegyverek közül az engedéllyel tartható lőfegyverek közé.

Itt az engedéllyel tartható kategóriából kerül a még engedéllyel sem tarthatók közé. Ez kb. olyan, mintha egy B-1 vagy B-4 kategóriába tartozó  félautomata fegyver valamilyen műszaki ok miatt ( tudunk egypár ilyenről és a többi kézügyesség kérdése) elkezdene automata üzemmódban sorozatot lőni és ezáltal átkerülne az A-1 kategóriába. Ámbár még A-1  esetében is adható engedély bizonyos szűk körön belül a 253/2004 (VIII.31) Korm.r. 4.§.(3) bek szerint, de visszatérve a flóbert témájához az alábbi rendelkezés is vonatkozik rá a törvényből.

3/B. § (1) Eltérő rendelkezés hiányában a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyver tartása céllövészetre
a) a (2) bekezdésben meghatározott kérelmezőnek abban az esetben engedélyezhető, ha
aa) jogi személy szervezet kérelmező esetén annak vezető tisztségviselője,
ab) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmező esetén a tevékenységért felelős vezető,
b) annak a természetes személynek engedélyezhető, aki
megfelel a 3/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételnek, és akivel szemben nem áll fenn a 3/A. § (2) bekezdés a)b) vagy c) pontjában meghatározott körülmény.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott engedély az alábbi szervezeteknek adható meg:
a) sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesület, ha az országos sportági szakszövetség a szövetségi tagságot igazolja,
b) olyan szervezet, amely sportcélra, oktatásra vagy az adott típusú és kaliberjelű lőfegyverre kiadott lőtér-üzemeltetési engedéllyel, valamint lőtérszabályzattal, vagy ilyen lőtér bérleti szerződésével rendelkezik,
c) a polgári célra felhasználható lőfegyverek, lőszerek és hatástalanított lőfegyverek vizsgálatára, valamint lőfegyverek és lőszerek hatástalanítására jogosult szervezet,
d) olyan szervezet, amely lőszer gyártására jogosító engedéllyel rendelkezik,
e) olyan szervezet, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen őrzi, mások életét, testi épségét hivatásszerűen védi, valamint
f) olyan szervezet, amelynek tevékenységei között a lőoktatás szerepel.

A szabályozás  ha nélkülözi is az értelmet, de legalább a jogszabály szövegéből kiolvasható, már csak ezt kell tudni, hogy miként valósul meg. Erre az alábbiak az irányadóak

7,5 joule alatt vagy felett?

31/2006 (VI.1.) GKM. rendelet a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról

7. § (1) Már használatban lévő fegyvert - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a Korm. r. 38. § (1) bekezdés g) pontja alapján a tanúsítványban megadott érvényességi határidő lejártakor, de legalább tízévenként újbóli vizsgálatra kell bemutatni. A lövőkészüléket kétévenként újbóli vizsgálatra kell bemutatni, kivéve, ha a Vizsgáló a tanúsítványban ennél rövidebb érvényességi határidőt határoz meg (a továbbiakban együtt: időszakos vizsgálat).
(2) Vizsgálatra be kell mutatni a fegyvert vagy a lövőkészüléket
a) a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdés b)-c) pontja szerinti javítást, illetve fődarabcserét, valamint a teherviselő elemén, az elsülő- és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítást vagy helyreállítást követően azonnal,
b) a fegyver, lövőkészülék megszerzése esetén - a megszerzés előtt 60 napon belül -, ha az nem rendelkezik érvényes tanúsítvánnyal.
(3) A már használatban lévő vadász- és sportlőfegyverek az időszakos vizsgálat alól mentesek, ezen lőfegyvereket a (2) bekezdésben meghatározott esetekben kell vizsgálatra bemutatni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálatra a bemutatási kötelezettség az engedéllyel rendelkező használót, a (2) bekezdésben meghatározott vizsgálatra a bemutatási kötelezettség a fegyver vagy a lövőkészülék javítása, fődarabcseréje, valamint a teherviselő elemén, az elsülő- és biztosító szerkezetén végrehajtott módosítása vagy helyreállítása esetén a javítást végzőt, a fegyver, lövőkészülék megszerzési szándéka esetén - a felek eltérő rendelkezése hiányában - a fegyvertől, lövőkészüléktől megváló személyt terheli.
(5) Amennyiben a fegyver vagy a lövőkészülék az időszakos vizsgálaton megfelel, a Vizsgáló tanúsítást ad ki, amely tartalmazza, hogy a fegyver vagy a lövőkészülék a jogszerű használatra alkalmas.

15.§.
(7) A 7,5 joule alatti torkolati energiával rendelkező fegyverek vizsgálatának próbajele:
Ezzel a próbajellel kell ellátni minden olyan egyedileg vizsgált fegyvert, amelynek torkolati energiája nem haladja meg a 7,5 joule-t. Ez a próbajel csak belföldi minősítésre szolgál.
3.számú melléklet a 31/2006 (VI.1.) GKM. rendelethez
(4) Meghatározott energiájú fegyverek egyedi vizsgálata.
Azon fegyverek vizsgálatát, amelyekhez a lövedék megengedett legnagyobb mozgási energiáját a Fegyvertörvény vagy a Kormányrendelet írja elő, az alábbiak szerint kell végrehajtani:
a) meg kell mérni 10 lövedék tömegét analitikai mérlegen, és meg kell határozni az átlagos lövedéktömeget: m.
b) lövéssel meg kell határozni 10 lövedék sebességét a csőtorkolattól 1 méter távolságra: v
c) meg kell határozni az egyes lövedékek energiáját Ei, majd a 10 lövedék átlagos energiáját E10 az

d) az egyedi energiák (Ei) középértékéből (E10) és a statisztikai számokból (k3,10, S10) képlet segítségével.
számított érték nem lehet nagyobb a megadott értéknél.
Ha a mozgási energiát egyetlen fegyverre kell meghatározni, az eredmény akkor felel meg:
a) a megengedett 7,5 joule-nak, ha a vizsgált fegyver egyidejűleg kielégíti az alábbi két összefüggést:
Azt hiszem ezzel a témát meglehetős alapossággal körbejártuk, de természetesen még mindig nem tudhatjuk, hogy a fenti matematikai képletben is jelzett hibahatárból miként csúszhatott ki az olvasó fegyverének csőtorkolati energiája. A légfegyverek esetén ismert a dízelezésnek nevezett jelenség, amikor a fegyverben levő olaj a bizonyos hőmérsékleten a nyomás hatására berobban és megnövelheti egy csekély mértékben a csőtorkolati energiát, azonban ez már az 5. lövést követően nem jelentkezik, így ennek hatása a 10 mért lövés esetén kiküszöbölődik.
Ettől függetlenül az olvasó kérdésére a válasz az, hogy a fegyvert le kellett adni, mert olyan flóbert fegyverre, aminél a lövedék csőtorkolati energiája meghaladja a 7,5 joule-t tartási engedélyt nem lehet adni.

Dr. Bokros Gábor
www.drbokros.hu

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.

This is alternative content.